دانلود کارتون های قدیمی.ارشیو کدپیشواز ایرانسل
ادرس جدید وبلاگ5jok1

اوای پیشواز

javahermarket

???????.?????? ???? ??????

???? ???? ?? ??? ???

?? ???? ???? ????

???????? ?? ???? ???? ??????.Danish Saroee

???? ??????

???? ??????

یاهو مسنجر

دانلود مداحی

کارتون فدیمی

مرتبه
تاریخ : شنبه 16 دی‌ماه سال 1391

تحقیق در موردﻋﺎﯾﻖ در وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎرﻗﻮی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از وﻟﺘﺎژ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﯾﻘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺎزﻫﺎ ، ﺟﺎﻣﺪات و ﻣﺎﯾﻌﺎت و اﯾﺠﺎد ﺧﻼء و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ واﻃﻤﯿﻨﺎن ازاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎر، ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﺎﯾﻖ و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ

وﻟﺘﺎژ ﺷﮑﺴﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻗﺮارداد . وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ، اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن( ﺟﺪاﺳﺎزی

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺸﺎرﻗﻮی در

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد . ﻋﺎﯾﻖ اﯾﺪه آل(

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ) ، ﯾﮏ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻼً ﻫﯿﭻ

ﻣﺎده ای را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ اﯾﺪه آل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

، ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ، ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن از ﺧﻮد را درﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻋﺎدی ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻋﺎﯾﻖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ . اﮔﺮ در وﻟﺘﺎژﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ از ﻋﺎﯾﻖ ، ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ، ﻋﺎﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده

اﺳﺖ و دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ، ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞﺑﻪ ﻫﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز ﺷﮑﺴﺖ در

ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ، ﻋﺎﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎزن اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﻟﮑﺘﺮود آن در دو ﻃﺮف ، ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎزن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎزن

، ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ ، اﯾﻦ ﺧﺎزن در واﻗﻊ دﺷﺎرژ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه

ﺷﮑﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ را، ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪت

ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ، ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً آن راﺑﺮ ﺣﺴﺐ KV/cm ﯾﺎKV/mm ﺑﯿﺎن

ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ ) و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ( از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم ) ، روی ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ دارد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی

ﺣﺎﺻﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻫﻤﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻘﯽ :

ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ، ﺑﺮﻗﮕﯿﺮﻫﺎ ، ﺧﺎزﻧﻬﺎ ، ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ، و

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻖ در آن ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﯾﮏ

ﻣﺎده ﻋﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﺨﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد :

1. رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

2. رﻓﺘﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

3. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

4. ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

5. ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎده ﻋﺎﯾﻘﯽ

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺎده ﻋﺎﯾﻘﯽ ، ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺨﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮای ﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺤﻪ آﺳﺘﺮﺷﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻔﺖ

ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻔﺤﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﮑﺎف ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺷﮑﺴﺘﻦﺗﺎ ﺑﺨﻮرد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﻪ ﺷﮑﺎف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورﻗﻪ

ورﻗﻪ ﺷﺪن ، ارﺗﻌﺎش ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روﻏﻦ ﺟﻼی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ، اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ، ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻼی ﻋﺎﯾﻘﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻻﺳﺘﯿﺘﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺒﺴﺎط را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ ، ﻣﺲ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺑﺮﺳﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎدهءﻋﺎﯾﻘﯽ

در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری ازﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ازﻣﻮادﻋﺎﯾﻘﯽ ﻧﯿﺎزاﺳﺖﮐﻪ در دوره ﮐﻮﺗﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ و در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ

ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻧﮕﺮدﻧﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻًٌ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ در ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ

ای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه آن ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻋﺎﯾﻘﯽ از ﻧﻮع ﺗﺮﻣﻮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻣﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ( ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ) ﺑﻪ دﻣﺎی ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺑﺮﺳﺪ . وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺗﺮی در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻬﻨﮕﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ (XLPE)

در رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎزار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻣﺮوزه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل و

ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ

اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ روﺷﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ. و ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮای دﯾﺪ و

ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ. و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﯾﮏ ﻃﺮح ﺧﻮب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻔﺎرش اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی را از

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺪﺳﺖآورﻧﺪ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺟﺪﯾﺪ، وﯾﮋه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ

ﻣﯽآﯾﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ. ﻫﺰﯾﻨﻪﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی در ﻃﻮل دﻫﻪ اﺧﯿﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﺑﻞ XLPE ﺷﺪﯾﺪاً اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎم ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی XLPE ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ وﯾﮋه اﺳﺖ در رﻧﺞ وﻟﺘﺎژ 12 اﻟﯽ 170 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی XLPE را از ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدهاﺳﺖ. در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽﮐﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﭼﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﯿﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺎﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی – ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

روﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات

ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻃﻮل ﺧﻄﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ در ان، ﻧﺼﺐ راﺣﺖﺗﺮ، ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ، اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎررﻓﺘﻪ. ﺗﺠﺎرب اﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮ ل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﺑﻞvoltage XLPE EHV_XLPE (extra high)، ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده XLPE، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺗﺎ 15-12 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای

ﺧﻄﻮط kv 132 ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ

اﻟﺒﺘﻪ، اﻣﻨﯿﺖ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﮐﺎﺑﻞﻫﺎی XLPE را از ﺧﻄﻮط

ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺑﻞ XLPE ﻣﺪرن، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻏﻠﺐ از ﻣﺴﺎﯾﻞ روﺷﻦ و ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺑﺰرﮔﺸﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ، ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن

داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ MVA ﺗﻠﻔﺎت را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﭼﮑﯿﺪهای از ﻓﻮاﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺑﻞ XLPE

در ﺟﺪول زﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺰان ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺤﺪو ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ. ددر ﻃﻮل روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ 50% اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺣﻞ ﺷﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ وﺟﻮد داردﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﻮاﯾﺪ

ﮐﺎﺑﻞXLPE زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ آنﻫﺎ را ﯾﮏ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺳﺎزد.ﺧﻄﻮط زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ وﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از 90دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺣﺮارت ﺑﺎﻻی اﻃﺮاف ﺧﺎک دارد.

اﻧﻮاع ﻣﻘﺮه ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ

ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ وﻟﺘﺎ ﮋ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺷﮑﻞ ، ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

1- ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ( آوﯾﺰ ) 2- ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻋﺒﻮری 3- ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ( اﺗﮑﺎﺋﯽ )

ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮدن ﻫﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﮐﻞ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﺑﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .

ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎدی ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮑﺎن وﯾﺎ ﻫﺎدی دﯾﮕﺮی ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی

ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ . ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ،در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی

ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ وﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ ، ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻋﺒﻮری و ﯾﺎ ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺮای ﻓﺸﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎ 35 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ

و ﺑﺮای ﻓﺸﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از 110 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺮه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی از ﺗﻌﺪای از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻣﻘﺮه ﻫﺎ از اﺳﮑﻠﺖ ﻋﺎﯾﻘﯽ ، آرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻠﺰی و ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ای ﮐﻪ آرﻣﺎﺗﻮر و ﻋﺎﯾﻖ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ

ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﺮای ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی از ﭼﯿﻨﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﮐﻤﺘﺮی از ﺻﻤﻎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ( Araldit ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﯾﺰ ه ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺪاد زﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ :

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﺗﺎ ﺣﺪود 250 kv/cm ، ﻋﺪد ﻋﺎﯾﻘﯽ

ε r = ۶

ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﻣﻘﺮه ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ﺑﺮ روی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﺮﺑﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﻨﻈﻮر

از ﻓﺸﺎر ﺿﺮﺑﻪ ای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮه را ﺑﺪﻓﻌﺎت زﯾﺎد ﺗﺤﺖ ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺷﺮط ﻗﺒﻮﻟﯽ

ﻣﻘﺮه ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رخ ﻧﺪﻫﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻘﺮه ﻫﺎی آوﯾﺰ ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . وزن ﮐﺸﺸﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﻄﺢ

ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯿﻢ ﻫﺎدی و ﻓﺎﺻﻠﻪ دﮐﻞ ﻫﺎ ﺳﺖ . ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وزن ﺑﺮای ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺮه ﻫﺎی

ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه 100 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،در ﻣﻘﺮه ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﺧﻂ ﺑﻪ دﮐﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود 1000 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

در ﺧﻂ 400 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺮه اﺗﺼﺎل ﺧﻂ ﺑﻪ دﮐﻞ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود

16000 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .

ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻣﻘﺮه ﻫﺎی ﻋﺒﻮری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﺧﻤﺸﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﻄﻊ و

وﺻﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و در ﺧﻂ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺎد ﺑﺮﻣﻘﺮه وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮه ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎﻇﺨﻮﺑﯽ ﺟﻨﺲﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﻘﺮه

ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ

ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﺮارﺗﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدد .

ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺮهﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ

ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺮهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﻣﻘﺮهﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ

اﯾﻦ ﻣﻘﺮهﻫﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ و ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ آن

اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻘﺮهﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻬﻨﺪس

اﯾﻤﺎن زوﻣﮑﺎن

ﻣﻘﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای

از ﺷﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ آن را

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد. ﯾﮏ روش، ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ دادن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺮه

ﺳﺨﺖ ﺷﺪه، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد. اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺮهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﻘﺮه ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻘﺮهﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽاﯾﻦ ﻣﻘﺮهﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و رزﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮهﻫﺎ در دﻓﻊ ﺧﻮب

آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را دارد ﮐﻪ ﻗﻄﺮات آب روی ﺳﻄﺢ آن ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮات دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﻮس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺮهﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺸﻪای آب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﺳﻄﺢ

ﻣﻘﺮه ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺮهﻫﺎ

وﻟﺘﺎژ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺮهﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﻣﻘﺮه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﮑﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ

روی ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.

• در داﺧﻞ ﻣﻘﺮه ﺟﺮﻗﻪای زده ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻣﻘﺮه ﻣﯽﺷﻮد.

• ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺟﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ آن زده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﺒﺎط

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮه در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﮔﺬارﻧﺪ.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺮه رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

• ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ روی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺑﺮﺳﺪ.

• ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﯾﺰش ﺑﺎران ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎران روی آن ﻧﻤﺎﻧﺪ.

• ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻮل ﺧﺰﺷﯽ ﻣﻘﺮهﻫﺎ (Creepage distance)

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻃﻮل ﺧﺰﺷﯽ ﻣﻘﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮه ﻃﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ

ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻗﻮس ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪن ﻣﻘﺮه ﻣﯽﺷﻮد،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐﻃﻮل ﻣﻘﺮه را ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎﯾﻘﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.• ﭼﻮن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻮع اول ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎﻻ (cap) و ﭘﺎﯾﯿﻦ (pin) ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺟﺮﻗﻪ در داﺧﻞ ﻣﻘﺮه، ﺟﺮﻗﻪ ﺳﻄﺤﯽ زده ﺷﻮد و از ﺗﻮﻟﯿﺪﺟﺮﻗﻪ در داﺧﻞ ﻣﻘﺮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی

ﺷﻮد.

• ﻧﻮع ﻣﻘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﻮد.

در انتقال انرپی الکتریکی با قدرت بالا ، برای کاهش افت حرارتی در سیم ها ، باید ولتاژ خط را بالا برد که در اینصورت جریان مدار کم می شود.

سیم ها اکثراً برای انتقال انرژی در منازل و روشنایی ها استفاده می شود و کابل ها در کارخانجات و اماکن صنعتی استفاده می گردد.

(هر نوع هادی الکتریسیته که توسطماده ای از محیط اطراف خود عایق شده باشد را کابل می گویند)

عایق کابل باعث حفاظت آن در برابر عوامل مختلف طبیعی و مصنوعی می شود.

نکته : کابل های تلفن از نظر ساختمان و کاربرد با کابل های برق متفاوت می باشند.

 

ساختمان کابل

اغلب کابل از سه قسمت زیر تشکیل می شود :

الف ) عایق کابل

عایق کابل متناسب با نوع کاربرد از جنس مختلف می باشد که مهم ترین آن ها به شرح زیر است :

1- کاغذ آغشته به روعن.                           2- مواد پلاستیکی.

3- PVC (پروتودور).                                4- P.E.T (پلی اتیلن).

نکته : پی وی سی نمی سوزد ولی PET قابل اشتعال است.

ب) هادی کابل

هادی کابل باعث هدایت جریان الکتریکی می شود که جنس آن اغلب از مس یا آلومینیوم است. هادی کابل ممکن است به صورت افشان یا مفتول (دایره ای یا مثلثی) باشند.

پ) غلاف کابل

این غلاف اغلب از جنس سرب است و برای حفاظت کابل در برابر رطوبت روی عایق کابل استفاده می شود.

نکته 2 : برخی از کابل ها فاقد غلاف می باشند.

نکته 3 : در کابل هایی که تحت فشار و ضربه قرار می گیرند ، برای حفاظت از نوارهای فلزی استفاده می شود که برای حفاظت غلاف کابل از لایه های قیرگونی نیز استفاده می شود.

نکته 4 : در بعضی از کابل ها برای خنک کردن کابل از روغن استفاده می شود که محل جهت ریختن روغن در مرکز کابل و یا در اطراف آن در نظر گرفته می شود که در نتیجه روغن مورد نیاز برای این کابل ها را توسط پمپ های مخصوص ، تحت فشار مشخص وارد محفظه کابل می نمایند.

 

 

چند نکته در مورد انتخاب کابل مناسب

می دانید که هر کابلی با سطح مقطع معین قادر به انتقال جریان مشخص می باشد که اگر از آن حد بیشتر گردد ، باعث کوتاه شدن عمر و یا سوختن کابل و بروز حوادثی خواهد شد. لذا در طراحی یک شبکه باید سه اصل زیر رعایت شود :

الف ) جریان برق از حد مجاز جریان کابل تجاوز نکند.

ب ) افت ولتاژ نباید بیشتر از حد کجاز گردد.

پ ) درباره سطح مقطع انتخاب شده از نظر افت توان ، محاسبات اقتصادی صورت گیرد.

 

چند نکته درباره چگونگی استفاده از کابل

می دانید که نگهداری و استفاده صحیح هر نوع وسیله ای از جمله کابل باعث ازدیاد طول عمر آن خواهد شد که در این خصوص جا دارد چند نکته مهم زیر توجه نمود :

1-       کابل پلاستیکی(PVC) را نباید در زمستان (درجه حرارت کمتر از صفر باشد) کابل کشی نمود. اگر در چنین مواقعی لازم به کابل کشی بود باید قبلاً قرقره کابل را در اتاق یا انبار گرم نمود و سپس فوراً آن را مورد استفاده قرار داد.

2-       اگر کابل در خاک گذاشته شود ، باید گودالی به عمق 70cm حفر گردد و کمی خاک نرم در آن ریخته و پس از گذاشتن کابل به اندازه 20 سانتی متر خاک نرم روی کابل بریزید و روی آن را آجر قرار دهید و بعد داخل گودال را با خاک معمولی پر کنید.

3-       هنگام نصب کابل نباید شعاع خمش کابل از 15-12 برابر قطر خارجی آن کمتر باشد.

 

انواع کاربرد

الف ) کابل های مورد مصرف در ساختمان :

در ساختمان داخلی این کابل ها اغلب از هادی مسی و عایق و غلاف P.V.C استفاده می شود.

ب ) زمینی :

برای کابل کشی در داخل خاک اغلب از کابل با هادی مسی و عایق و غلاف P.E.T استفاده می شود که در صورت نیاز کابل فوق به سیم با نوار فولادی مسلح می گردد.

ج ) هوایی :

از کابل های هوایی با سیم مهار فولادی در مکان هایی که نیاز است که کابلبر روی تیرهای برق آویزان گردد از کابل های هوایی بشکل (8) استفاده می شود. که در این کابل ها یک سیم رشته ای از جنس فولاد گالوانیزه به موازات کابل قرار گرفته به صورت مشترک یک غلاف از مواد پلی اتیلن روی آن ها کشیده می شود. (کابل فوق توسط گیره های مخصوص به تیرها نصب می گردد).

 

 

انواع کابل و کاربرد آن از نظر ساختمان داخلی

1.    کابل پروتودور :

کاربرد این نوع کابل در انتقال و توزیع انرژی برق کارخانجات و شبکه های تا یک کیلو ولت می باشد.

2.    کابل باعایق کاغذی :

کاربرد آن در ساختمان ها و شبکه ها و ... می باشد.

3.    کابل با عایق پلاستیکی :

کاربرد آن در کشش ها بوده و دیگر تولید و استفاده نمی شود.

4.    کابل با غلاف سربی (کابل کاغذی با غلاف سربی) :

کاربرد آن در پمپ بنزین ها و مناطق ذخیره نفت و تصفیه خانه ها می باشد.

5.    کابل با روپوش آلومینیوم :

کاربرد آن در انتقال انرژی در زمین می باشد.

6.    کابل دریایی :

همان طور که از اسمش پیداست برای انتقال انرژی برق تا 10 کیلو ولت از رودخانه ها و دریاها اغلب از این کابل که نوعی پروتودور می باشد استفاده می شود.

 

 

شناسایی کابل ها

در کابل های فشار ضعیف عایق هر رشته کابل با یک رنگ مشخص می شود (ولی در کابل های فشار قوی باید در هنگام اتصال دقت شود زیرا رنگ تمام رشته ها یکسان می باشد.)

تعداد رشته کابل

رنگ عایق رشته های کابل

2

خاکستری روشن و سیاه

3

خاکستری روشن و سیاه و قرمز

4

خاکستری روشن و سیاه و قرمز و آبی

5

خاکستری روشن و سیاه و قرمز و آبی و سیاه

 

نکته : کابل های فشار ضعیف سیم خاکستری روشن همیشه به عنوان سیم خنثی و سیم قرمز برای محافظت به کار می رود.

 

طریقه شناسایی کابل های جریان زیاد

N : علامت کابل با سیم مسی که طبق استاندارد VDE آلمان ساخته شده است.

NA : علامت کابل با سیم آلومینیومی که طبق استاندارد VDE آلمان ساخته شده است.

Y : علامت عایق پروتودور (اولین Y در ردیف حروف)

H : علامت ورق متالیزه .

T : سیم تحمل کننده (در برابر کابل های هوایی).

R : حفاظت فولادی سیم نواری شکل یا زره.

C : در کابل های فشار ضعیف علامت سیم صفر و در کابل های فشار قوی علامت سیم حفاظت و یا سیم نول(صفر) می باشد.

B : حفاظت فولادی نواری شکل.

GB : حفاظت نواری فولادی شکل.

Y : روپوش پروتودور (دومین حرف Y در ردیف حروف).

re : سیم گرد یک رشته ای (یک لا).

rm : سیم گرد چند رشته (چند لا).

se : سکتور شکل و یک سیمه (مثلثی).

sm : سکتور شکل و چند سیمه (مثلثی چند رشته ای).

مثال : مفهوم اعداد و حروف روبرو در مورد یک کابل چیست ؟        

NYY  4×4  re0/6/1KV

یعنی کابل زمینی نرمال چهار سیمه با مقطع گرد تک رشته به مقطع چهار میلیمتر مربع با روپوش و عایق پروتودور و برای فشار 6/0 کیلو ولت بین سیم فاز و یک کیلو ولت بین دو فاز.

 

 

اتصال کابل به مدار

برای اتصال کابل به مدار از کفشک کابل یا کابلشو استفاده می شود.

کابلشو سه نوع می باشد :        1- پرسی            2- لحیمی            3- پیچی    

کابلشو از نظر ظاهری شبیه فیش ها و ترمینال های اصلی می باشند که اغلب برای بدست آوردن یک اتصال محکم ، کابلشو را به کابل لحیم می کنند.

 

انواع اتصالات کابل

1. اتصال انتهایی          2. اتصال سر به سر          3. اتصال سه راهی

4. اتصال Y                5. اتصال چهار راه

 

مفصل و انواع آن

جهت اتصال کابل ها در مسیر های طولانی و نیز در انشعابات و انتهای خطوط از وسایل دیگری نیز مانند مفصل و سرکابل استفاده می شود که قادرند محل اتصال را در برابر رطوبت ، فشارهای مکانیکی و عوامل الکتریکی حفاظت کنند.

مفصل ها و سرکابل ها اغلب از جنس چدن ، فولاد و یا مواد عایق (PVC) می باشند که با علامت مخصوص ، مشخص می شوند.

برخی از مفصل ها به شرح زیر می باشند :

مفصل V.S :

کاربرد آن در مورد کابل های مسلح است و جنس آن از چدن و در فرم های VS8 تا VS64 ساخته می شود.

مفصل PV :

کاربرد آن برای انشعاب کابل های پروتودور و در جایی می باشد که نیاز به مفصل چدنی یا فولادی ندارد باشد. (بیشتر در محل اتصالات کوچک) و اغلب در فرم های PV1 تا PV8 ساخته می شود.

 

تعیین محل عیب در یک کابل

برای تعیین این عیب در زمین ، روش های مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع عیب تعیین می شود.

سه عیبی که ممکن است برای یک کابل پدید آید به شرح زیر است :

اتصال کوتاه بین دو یا چند هادی کابل.

اتصال یک یا چند هادی کابل به غلاف فلزی کابل (اتصال زمین).

در این دو حالت باید به قرار زیر عمل نمود :

ابتدا با انجام یک سری اندازه گیری های مقدماتی و اولیه نوع عیب را مشخص کرد تا بعد بتوان نسبت به رفع آن اقدام نمود.

برای تشخیص اتصال کوتاه و اتصال زمین ابتدا باید ابتدا و انتهای قابل را از مصرف کننده باز نمود و آن ها را نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین طوری عایق کرد که احتمال اتصال دوباره وجود نداشته باشد. بعد یکی از سرهای مگر(MEGER) را به روپوش فلزی کابل با زمین وصل نمود و سر دیگر با به تک تک هادی های کابل وصل نمود که در هر صورت با چرخاندن دسته مگر ، باید مقاومت اندازه گیری شده ، چندین مگا اهم باشد که در غیر اینصورت (کمتر از این مقدار بود) بیانگر اتصال داشتن هادی به زمین است که برای تشخیص اتصالی بین هادی های کابل باید به وسیله مگر مقاومت عایقی بین دو بدونی هادی ها را اندازه گیری نمود که در صورت نشان دادن مقاومت صفر یا چند کیلو اهم بین دو هادی بیانگر وجود اتصالی بین دو هادی خواهد بود.

پاره یا قطع شدگی هادی کابل.

برای تشخیص این عیب باید ابتدا و انتهای کابل را از مدار باز نمود و بعد در یک سر کابل تممامی هادی ها را به یکدیگر اتصال کوتاه کردد و سپس با اندازه گیری مقاومت بین دو بدوی هادی ها در طرف دیگر کابل (به وسیله اهم متر) می توان قطع شدگی را تشخیص داد.
طبقه بندی:
ارسال توسط بشکن
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
جهت عضویت در ایمیل بشکن

Powered by WebGozar

ارشیو کد پیشواز

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ